Lover – SBHK

Lover for Salten Brukshundklubb stiftet 24.04.1970
Vedtatt av årsmøtet den 21.03.2015 med senere endringer, senest av 14.08.2019
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 28.08.2019
 
Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde   
Klubbens navn er Salten Brukshundklubb, og forkortes til SBHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.       
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Salten, Nordland.
Klubben har verneting i Salten, Nordland.   
§1-2 Formål   
SBHK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. SBHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.
§1-3 Definisjoner    
Klubbens organer:     
Årsmøtet   
Ekstraordinært årsmøte   
Styret    
Valgkomite   
Gruppene   
§ 1-4 Tilknytning og organisering
SBHK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
SBHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.
 
Kap. 2 Krav til medlemskap
§2-1 Medlemskap   
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte SBHK og NKKs virksomhet samt å følge SBHK og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
§2-1-1 Æresmedlemmer
Det kan til årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.  Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.
§ 2-2 Opphør av medlemskap   
Medlemskap i klubben opphører ved:   
1. Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost ) til klubben
2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-3 Medlemskontingent
   
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.   
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.    
 
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner    
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.   
 
Kap. 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet   
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1 April.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
§3-2 Møte og stemmerett   
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.   
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Fullmakt kan kun brukes på valg, og skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallingen skal styret angi hvordan fullmakten skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Pr. fremmøtte medlem kan ha med seg max 2 fullmakter fra ikke fremmøtte medlemmer.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling                    
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.        
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:                   
Saksliste
Årsberetning                   
Regnskap med revisors beretning
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Budsjett for neste år
Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.   
Årsmøtets oppgaver er å:
1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
3. Behandle årsberetning
4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
5. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
6. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
7. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
8. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
9. Velge:
Leder for 2 år   
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
Kasserer for 2 år   
3 styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 2 år    
Revisor med vararevisor for 1 år
Valgkomite med Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for 2 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.    
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet   
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.    
§4-2 Vedtak og representasjon   
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet har styrets leder dobblestemme.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
§4-3 Styrets oppgaver er å   
lede klubben mellom årsmøtene   
drive klubben i samsvar med klubbens formål   
avholde årsmøte   
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet   
oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer
søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte
Vurdere å påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse kan tildeles hederstegn på klubbens årsmøte.
§ 4-4 Grupper
Har årsmøtet gjort vedtak om å opprette grupper, skal hver gruppe ha egen leder og nestleder med minimum 5 gruppemedlemmer. Gruppenes leder og nestleder velges av årsmøtet, velges for 2 år. Gruppenes leder som styremedlem og gruppens nestleder som varamedlem i hovedstyret. Hovedstyret utnevner gruppens øvrige medlemmer, velges for 2 år.
Gruppene organiseres i tillegg til leder og nestleder av en sekretær og minimum 4 gruppemedlemmer. Gruppene er økonomisk underlagt klubbens styre, men kan etter årsmøtevedtak ha eget budsjett og regnskap.
Se klubbens retningslinjer for gruppene.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite    
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.   
§5-2 Revisor   
Revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer    
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene   
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.   
§6-3 Oppløsning   
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.   
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Flertallsdefinisjoner   
Simpelt flertall
Flest stemmer
Alminnelig flertall
50 % + 1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
50 % + 1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
Blanke stemmer teller
Bruk er vedtektsfestet
§6-5 Støtte til medlemmene
Refusjon av representasjon
–  SBHK dekker inntil 50% av kostnadene til medlemmer som representerer Norge i NM/VM og Nordisk . Dette gjelder for alle grener i Bruks, Lydighet, Agility og Rally. Dette gjøres etter stevne/prøver og alle kvitteringer må fremlegges. Billigste transport og overnatting dekkes, mat dekkes ikke. Påmeldingsavgifter dekkes ikke.
Se klubbens eget søknadsskjema for refusjon.
Refusjon av kursutgifter
Medlemmer av SBHK kan søke om støtte til eksterne kurs, herunder samlinger. Klubben kan gi opp til 50 % dekning av kursavgiften hvis søker har hjulpet til på minst 3 stevnedager/kursdager.
Søknad sendes  brukshundgruppa@sbhk.no innen 30. november inneværende år.
Refusjon av kjøregodtgjørelse
SBHK kan etter avtale dekke kjøregodtgjørelse og bompenger etter søknad.
Se klubbens eget søknadsskjema for refusjon.
 
“Habilitetsregler,taushetsplikt mv: se NKK’s saksbehandlingsregler”